• Logo
  • บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
    THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO.,LTD.
+66(2) 744 9911

  

Industries Served

Your water solution partner.

กลุ่มโรงไฟฟ้า

ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการใช้ไฟฟ้าอยู่ประมาณวันละ 400 เมกะวัตต์ หรือปีละ 150,000 เมกะวัตต์ ความต้องการใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนและงานอุตสาหกรรมต่างๆสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ปีละประมาณ 1,500 เมกะวัตต์   กำลังการผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่จะมาจากโรงไฟฟ้าที่เป็นของภาครัฐและกำลังการผลิตมากกว่า 40% จะมาจากการผลิตไฟฟ้าของบริษัทเอกชน  บริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชนมักลงทุนร่วมกับรัฐบาล  และโรงงานเหล่านี้จะแบ่งเป็น  ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก Small Power Producer (SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ หรือผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ Independent Power Producer (IPP)

 

โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังไอน้ำ

 

            โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังไอน้ำเป็นโรงงานที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้งาน โดยใช้หลักการเปลี่ยนพลังงานเชื้อเพลิงไปเป็นพลังงานไฟฟ้าและมีไอน้ำเป็นตัวกลาง เครื่องจักรสำคัญจะประกอบด้วย

หม้อไอน้ำ (Boiler) ส่วนใหญ่จะเป็นชนิด Water Tube ผลิตไอน้ำที่อุณหภูมิและความดันสูง เชื้อเพลิงที่ใช้เผาไหม้ในหม้อไอน้ำมี น้ำมันเตา, ก๊าซธรรมชาติ, ถ่านหิน, แอนทราไซต์, บิทูมินัส หรือ กาก หรือเศษวัสดุเหลือใช้ในการเกษตร เช่น กากอ้อย แกลบ เป็นต้น

 

            กังหันไอน้ำ (Steam Turbine) ไอน้ำที่อุณหภูมิและความดันสูงจะถูกส่งไปหมุนเครื่องกังหันไอน้ำซึ่งมีเพลาต่ออยู่กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

 

            เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)  เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงพลังงานกลมาเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยการเหนี่ยวนำของแม่เหล็ก    Generator จะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ Rotor และ Stator   เมื่อ Rotor หมุนจะเกิดการเหนี่ยวนำได้พลังงานไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะต้องหมุนตลอดเวลา หากเครื่องไฟฟ้าหยุดหมุนการผลิตไฟฟ้าจะหยุดไปด้วย

 

            ระบบหล่อเย็น (Cooling System) ประกอบด้วยเครื่องควบแน่น (Condenser) และหอหล่อเย็น (Cooling Tower)   เครื่องควบแน่นทำหน้าที่ควบแน่นไอน้ำที่ผ่านออกมาจากกังหันไอน้ำ น้ำร้อนจากเครื่องควบแน่นจะถูกส่งไประบายความร้อนที่หอหล่อเย็น

 

            ระบบผลิตน้ำ (Water Treatment Plant) ระบบปรับสภาพน้ำเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานที่ Boiler และ Cooling

 

            นอกจากการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังไอน้ำแล้ว   ยังมีพลังงานต่างๆที่นำมาใช้เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ได้แก่ พลังน้ำจากอ่างเก็บน้ำ, พลังงานกังหันแก๊ส, พลังจากเครื่องยนต์ดีเซล และมีการศึกษาที่จะใช้พลังงานธรรมชาติอื่นๆ เช่น แสงอาทิตย์, ลม, ความร้อนจากใต้พิภพ เพื่อการผลิตไฟฟ้าในอนาคต 

โรงงานไฟฟ้าจะมีมาตรการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างดีเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าจะเป็นโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดมลภาวะทางน้ำ, อากาศ, การจัดการขี้เถ้าของเชื้อเพลิงจากการเผาไหม้, การป้องกันการฟุ้งกระจายของกองถ่านหิน, กากอ้อย จะถูกดูแลเป็นอย่าง

                                                                                                 Contact us