• Logo
  • บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
    THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO.,LTD.
+66(2) 744 9911

  

Industries Served

Your water solution partner.

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

ในประเทศไทยมีโรงงานผลิตอาหารมากกว่า 12,000 โรงงาน ซึ่งมีทั้งขนาดเล็ก, กลาง, ใหญ่ การผลิตอาหารในประเทศไทยจะได้แก่

      1.Beverages

      2. Spices and Seasoning

      3. Tea, coffee, Cocoa

      4. Desserts

      5. Milk and Diary Product

      6. Oil and Edible fats

      7. Meat and Poultry

      8. Flour and Flour Product

      9. Fishery Product

      10. Processed Vegetable and Fruit

ประเทศไทยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารเป็นมูลค่าสูงถึง 670,487 ล้านบาท/ปี ทางภาครัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารจึงมีการสนับสนุนการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพด้านอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถเข้าสู่ตลาดโลก  สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการผลิตอาหาร คือ คุณภาพที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าและมีความปลอดภัยที่จะบริโภค  โรงงานผลิตอาหารตลอดจนระบบห่วงโซ่อาหาร จะขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA   Food and Drug Administration) เพื่อรับใบอนุญาตผลิตอาหารของสถานที่ผลิตอาหารโดยกำหนดวิธีการผลิต  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์อาหารนั้นก็จะได้รับการขึ้นทะเบียนในด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการบริโภคด้วย

ระบบรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยในโรงงานผลิตอาหารจะประกอบด้วย

1.  หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร  (Good Manufacturing Practice GMP)

2. การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤติ (Hazard Analysis and Critical Control Point   HACCP)

3.   มาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอุตสาหกรรมอาหาร ISO 22000

 

ระบบปรับสภาพน้ำและการดูแลที่มีใช้ในโรงงานผลิตอาหารโดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วย

1.เครื่องกรองน้ำเพื่อปรับสภาพน้ำก่อนนำไปใช้สำหรับระบบ Boiler, Cooling และขบวนการผลิต

2. Boiler จะเป็น Package Boiler   เพื่อผลิตไอน้ำและน้ำร้อนสำหรับขบวนการผลิตอาหาร น้ำที่ป้อน Boiler จะถูกเติมเคมีภัณฑ์โดยใช้ Chemical Feeder เพื่อป้องกันตะกรันและการสึกกร่อนที่อาจเกิดขึ้นใน Boiler รวมถึงการควบคุมสภาพกรดด่างในท่อไอน้ำและท่อน้ำกลับ

3.Cooling Water System สำหรับ Central Air Condition จะประกอบด้วย Cooling Tower, Condenser และ Chilled water loop. น้ำที่ป้อน Cooling System จะถูกเติมเคมีภัณฑ์โดยใช้ Chemical Feeder เพื่อป้องกันตะกรันและการสึกกร่อน การป้องกันตระไคร่น้ำ และการเติมเคมีภัณฑ์เป็นครั้งคราวเพื่อป้องกันสนิมและการสึกกร่อนในระบบน้ำเย็น

4.  การบำบัดน้ำทิ้ง น้ำทิ้งจากขบวนการผลิตอาหารเป็น Domestic Waste ระบบบำบัดทำได้โดยการเลี้ยงตะกอน เติมอากาศและจุลินทรีย์ช่วยการย่อยสลายก่อนนำไปฆ่าเชื้อโรคและปล่อยทิ้ง ก่อนปล่อยทิ้งจะตรวจวิเคราะห์ค่า  pH, BOD, SS, DS, Settle-able Solids, Sulfide, TKN, Oil & Grease ให้ถูกต้องตามมาตรฐานน้ำทิ้ง

5.  งานบริการและการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อื่นๆ เช่น งานวิเคราะห์น้ำ วิเคราะห์เชื้อ Legionella งานล้างตะกรันใน Boiler และ Condenser งานฉีดล้าง Cooling Tower งานเปลี่ยนถ่ายสารกรอง งานวัด Combustion งานวัด Coupon test

6. การจัดจำหน่ายวัตถุดิบเคมีภัณฑ์สำหรับการผลิตอาหาร เช่น  Anti-caking for Food Powder, Antifoam และ Food grade de-foamer

                                                                                                              Contact us