News & FAQ
ค่าวิเคราะห์น้ำที่ได้ สามารถบอกอะไรได้บ้าง ?

ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำสามารถบอกให้ทราบถึงแนวโน้มของปัญหาได้ ซึ่งถ้าสามารถอ่านผลน้ำได้เข้าใจ จะทราบถึงปัญหา และแก้ไขปัญหาได้ทัน ในผลการวิเคราะห์น้ำจะแบ่งค่าวิเคราะห์ออกเป็น 2 หมวดในการพิจารณาปัญหาดังนี้

-ในเรื่องของปัญหาในเรื่องตะกรัน ให้ดูจากค่า PH, Electrical Conductivity, Total & calcium Hardness, M&P- Alkalinity และ Silica ion อิออนเหล่านี้จะไปตัวบอกถึงแนวโน้มในการเกิดตะกรันต่างๆในระบบ

-ในเรื่องของปัญหาเรื่องการกัดกร่อนดูได้จากค่า PH, Electrical Conductivity, Chloride ion, Sulfate ion และ Total Iron