News & FAQ
ถ้าน้ำอ้อยมีอุณหภูมิเกิน >105 OC จะมีผลต่อคุณภาพน้ำอ้อยอย่างไร?

ตอบ : คิดว่าจะเกิดสภาวะ overheat มีฟองเกิดขึ้นขณะช่วงตกตะกอน อาจทำให้มีตะกอนลอยที่ผิวหน้า และน้ำอ้อยเกิดการ burn จะทำ ให้ค่า R.S.R. สูงขึ้น