News & FAQ
ทำไมใช้สารเคมีแล้ว ยังพบปัญหาเกิดขึ้นในระบบ ?

เมื่อมีการใช้สารเคมีในระบบน้ำแล้วยังมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ นั่นแสดงว่ายังมีข้อบกพร่องหรือยังไม่สมบูรณ์อยู่ ปัจจัยสำคัญสำหรับในเรื่องการใช้สารเคมีในระบบน้ำให้ได้ผลที่ดีมี 2 เรื่องคือ

1.ในเรื่องของการควบคุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบเครื่องจักรและปริมาณการใช้สารเคมีให้อยู่ในค่าควบคุมตามมาตรฐานที่กำหนด

2. ในเรื่องของการปฏิบัติงานและการติดตามผลการใช้ที่ดี และใกล้ชิด

ซึ่งจะขาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ไม่ได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การใช้สารเคมีให้ได้ผลก็คือการที่ทางผู้ซื้อกับผู้ขายต้องทำงานด้วยกันเหมือนเป็นทีมกัน มีการติดตามผลด้วยกันตลอดเวลา