• Logo
  • บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
    THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO.,LTD.
+66(2) 744 9911

  

Waste Water Treatment Consultant

Your water solution partner.

Waste Water Treatment Consultant

เนื่องจากบริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด มีประสบการณ์ด้านสารเคมีและเทคโนโลยีสำหรับระบบน้ำมายาวนาน ซึ่งบริษัทฯ มีทีมงานฝ่ายขาย นักเคมี และฝ่ายเทคนิคที่เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาระบบน้ำ

ทั้งนี้บริษัทฯ มีบุคคลากรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถให้คำปรึกษาและเซ็นรับรองสำหรับยื่นกรมโรงงานอุตสาหกรรม