เกี่ยวกับเรา

รายละเอียดบริษัท

บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี 2520 เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำที่ทำการจำหน่ายสารเคมีสำหรับระบบหม้อไอน้ำ ระบบหล่อเย็น เทคโนโลยีในการปรับสภาพน้ำ และบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทฯมีทีมงานขาย นักเคมี และฝ่ายเทคนิคที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำ ปรึกษาเพื่อการป้องกันและแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำให้บรรลุผลตามความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ บริษัทฯได้ดูแลลูกค้าโดยจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการมากว่าสามทศวรรษ บริษัทฯได้ขยายกิจการอย่างมั่นคงเพื่อให้สามารถดูแลลูกค้า สามารถให้คำปรึกษาปัญหาในทุกๆด้าน บริษัทฯมีทีมงานขายที่มีความรู้ มีทีมเทคนิคที่ลงมือให้ความช่วยเหลือ มีทีมนักเคมีที่ชำนาญการวิเคราะห์ทั้งในและนอกห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้ผลเป็นที่พอใจแก่ลูกค้า บริษัทฯได้ทำการปรับปรุงธุรกิจที่เกี่ยวกับระบบน้ำอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ต้องการอย่างครบวงจร

บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด นำระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 มาบริหารงาน โดยมีนโยบายคุณภาพ ดังนี้
“สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า พัฒนาคุณภาพบริการและผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์บุคลากร”

อีกทั้ง บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/น้ำใช้และน้ำเสีย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ว-001) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 จากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

จากการที่บริษัทฯได้ดำเนินการติดต่อกับลูกค้ามาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานทำให้บริษัทฯเข้าใจปัญหาและสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และสามารถหาผลิตภัณฑ์เคมีที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสมให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯยังมีส่วนช่วยในการป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อมโดยการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันลูกค้าของบริษัทฯมีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น น้ำตาล โรงไฟฟ้า อาหาร เครื่องดื่ม กระดาษ สิ่งทอ อีเล็คทรอนิคส์ เคมีภัณฑ์ โรงแรม และอาคารสำนักงาน เป็นต้น

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้นำการบริการ และผลิตภัณฑ์ ที่เพิ่มมูลค่าของทรัพยากรน้ำ ในกลุ่มประเทศอินโดจีน โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 พันธกิจ

TCE มุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำและผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจอ้อยและน้ำตาล ด้วยงานบริการที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน เพื่อคุณภาพน้ำที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยบุคลากรที่เชี่ยวชาญ มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ ความใส่ใจต่อลูกค้า พนักงาน และสังคม

 คุณค่าขององค์กร

♦ เราดำเนินธุรกิจอย่างซื่อตรง โปร่งใส รับผิดชอบในหน้าที่และคำมั่นสัญญาที่ให้กับลูกค้า

♦ เราใส่ใจและแบ่งบันต่อลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

♦ เราสร้างนวัตกรรมและวัฒนธรรมการเรียบรู้ เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

♦ เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการเป็นเลิศ เหนือความคาดหมาย