News & FAQ
ความเข้มข้นในการเตรียม Flocculants ที่เหมาะสม?

ตอบ : เนื่องจากสารละลาย หลังเตรียมมีความเหนียวมาก แนะนำควรเตรียมความเข้มข้นไม่เกิน 1 กิโล / 1 m3 เพื่อสะดวกในการใช้งาน