News & FAQ
คุณภาพน้ำดิบ (แหล่งน้ำ) มีผลต่อการเลือกใช้สารเคมีในระบบน้ำหล่อเย็น หรือ ระบบหม้อไอน้ำหรือไม่?

การเลือกใช้สารเคมีในระบบน้ำหล่อเย็น หรือน้ำหม้อไอน้ำจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบในเรื่องคุณสมบัติของน้ำดิบเพื่อ ที่จะทำการศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบและขั้นตอนการบำบัดเบื้องต้นว่าจะส่งผลหรือทำให้เกิดปัญหาเรื่องอะไรกับในระบบ เพื่อนำไปใช้ในการเลือกชนิดของสารเคมี ในการคำนวณปริมาณสารเคมีที่จะต้องใช้ และกำหนดมาตรฐานให้กับระบบนั้นๆ