News & FAQ
ถ้ามีการใช้ Floc ในปริมาณมากเกินไป จะมีผลกับการกรองน้ำอ้อยและผล Floc Potential ที่น้ำตาล (Final Product) หรือไม่?

ตอบ : ส่วนเกินของตัวน้ำยาพักใสจะตกไปพร้อมกับขี้โคลนที่ถังพักใส ก่อให้เกิดความเหนียวของขี้โคลนขณะผ่านหม้อกรอง