News & FAQ
How long can we keep enzyme in stock?

อายุการจัดเก็บของเอนไซม์ในสภาวะที่ถูกต้องสามารถจัดเก็บได้เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีการสูญเสีย Activity น้อยกว่า 5 % ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและระยะเวลาที่จัดเก็บเพื่อการใช้งาน โดยทั่วไปสำหรับ โรงงานผลิตน้ำตาลนั้นมีการผลิตเพียง 3-4 เดือนในระยะเวลาการผลิต การจัดเก็บเอนไซม์สามารถจัดเก็บ ณ 25๐C โดยมีการสูญเสีย activity ของเอนไซม์เพียงเล็กน้อยโดยไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการใช้ในการผลิต