News & FAQ
TCE จัดอบรมเทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด ได้มีการจัดอบรมพนักงาน ในหัวข้อ “เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001”

เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในระบบ ISO 9001 ให้แก่พนักงาน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า