บริการของเรา

บริการของเรา
  • งานบริการล้างระบบ
  • รับปรึกษาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย
  • รายการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
  • แพ็คเกจการวิเคราะห์น้ำ
  • น้ำยาทดสอบคุณภาพน้ำ
  • ออกแบบติดตั้งระบบน้ำ
ออกแบบติดตั้งระบบน้ำ

บริษัท วิศวกรรมเคมี มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคที่สามารถให้คำปรึกษาและออกแบบติดตั้งระบบปรับสภาพน้ำ ที่มีความเหมาะสมกับสภาพของแหล่งน้ำและความต้องการใช้น้ำตามประเภทอุตสาหกรรมต่างๆ  นอกจากนั้นแล้วยังออกแบบติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของคุณภาพน้ำเสียให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติต่างๆก่อนปล่อยสู่ลำรางสาธารณะ ทีมงานจะเน้นการให้บริการหลังการขาย สาธิตการใช้งาน  ตรวจติดตามคุณภาพน้ำและน้ำเสีย เพื่อให้ระบบที่ติดตั้งสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คุ้มค่าต่อการลงทุนและสร้างความประทับใจแด่ลูกค้า