News & FAQ
วิธีการใช้สารเคมีที่ถูกต้องควรทำอย่างไร ?

การใช้สารเคมีให้ถูกต้องก็คือ การเลือกชนิดของสารเคมีให้ถูกต้องกับวัตถุประสงค์ และข้อกำหนดต่างๆของระบบที่จะนำไปใช้ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสำรวจเบื้องต้นเพื่อที่จะทำการเลือกสารเคมีที่จะมีคุณสมบัติเหมาะสมกับระบบแต่ละแห่ง ส่วนในเรื่องปริมาณการใช้สารเคมี ดังเช่นในระบบน้ำหล่อเย็น ถ้าใช้สารเคมีน้อยเกินไปจะทำให้ประสิทธิภาพไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถควบคุมคุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐานที่ทางบริษัทฯกำหนด ส่วนถ้าใช้มากเกินไปก็มีผลเสียคือ ในเรื่องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และในเรื่องของอันตรายจากการใช้สารเคมีมากเกินไปมากๆ นั่นก็คือในเรื่องตะกรันของสารเคมี