News & FAQ
ขั้นตอนการลดค่าสีในหม้อเคี่ยว โดยใช้ Maxfloc TL 47 ทำอย่างไร? (ช่วยอธิบายเป็นภาษาไทย)

ตอบ : A คำนวณปริมาณที่ใช้ของสาร TL47 เทียบกับ volume ทั้งหมดของหม้อเคี่ยว A

B แบ่ง volume ของการเคี่ยวเป็นสามส่วน และแบ่งปริมาณการเติมสาร TL47 เป็นสามส่วนเช่นกัน ใส่ทีละขั้นตั้งแต่เริ่มต้น

จนครบจำนวน