News & FAQ
มาตรฐานน้ำที่กำหนดให้ นำมาจากมาตรฐานอะไร ?

สำหรับในระบบน้ำหล่อเย็น จะมีปัญหาในเรื่อง ตะกรัน การกัดกร่อน และในเรื่องของราเมือกหรือตะไคร่น้ำ ปัญหาในเรื่องตะกรันที่พบบ่อยๆ จะมีในเรื่องของตะกรันหินปูน และตะกรันแก้ว โดยบที่จริงจะป้องกันได้โดยคำนวณจากค่าความสามารถในการละลาย (Ksp) ของตัวตะกรันนั่นเอง โดยตะกรันหินปูนจะมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ชื่อ Dr. Langelier ได้ศึกษาในเรื่องความสัมพันธ์และปัจจัยของการตกตะกอนของตะกรันหินปูน โดนได้สร้างกราฟและสูตรคำนวณไว้เพื่อใช้ทำนายการเกิดตะกรันหินปูน เราจึงสามารถควบคุมปัญหานี้ได้ ส่วนตะกรันแก้วก็ใช้คำนวณจากค่าความสามารถในการละลายเช่นเดียวกัน ในเรื่องของการกัดกร่อนนั้น เราสามารถใช้ความสัมพันธ์ของ Dr. Rhznar ได้กำหนดไว้เป็นสมการทำนาย นอกจากนั้นยังต้องคำนึงถึงในเรื่องของชนิดของโลหะ และความคงทนต่ออิออนต่างๆที่มีอยู่ในน้ำด้วยเช่นกัน

สำหรับในระบบหม้อไอน้ำ ทางบริษัทฯจะใช้มาตรฐานของ 2 ที่ก็คือ มาตรฐานของทางญี่ปุ่นหรือ JIS Standard และมาตรฐานของทางอเมริกา หรือ ASME Standard ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าต้องการมาตรฐานใดในการควบคุม

(ถ้าต้องการข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่พนักงานฝ่ายขายหรือเทคนิคของทางบริษัทฯ)