News & FAQ
โครงการ “41 ปี TCE ปันยิ้มอิ่มสุข” ในโอกาสครบรอบ 41 ปี

โครงการ “41 ปี TCE ปันยิ้มอิ่มสุข”
เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด ได้จัดโครงการ “41 ปี TCE ปันยิ้มอิ่มสุข” เนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปีของบริษัทโดยได้นำทีมผู้บริหารและพนักงานร่วมกันทำอาหารเลี้ยงเพลพระ เณร จำนวน 50 รูป และนักเรียนประมาณ 300 คน รวมทั้งได้มอบเครื่องฉายภาพ3Dเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับทางโรงเรียนและมอบของใช้ที่จำเป็นให้แก่นักเรียนพร้อมทั้งยังร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและเล่นกีฬากับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง