News & FAQ
Enzyme สามารใช้ในระบบผลิตน้ำตาล Refine ได้หรือไม่ และถ้าเป็นไปได้ควรจะเติมที่ใด และควบคุมอย่างไร และจะ Recheck อย่างไรว่าในน้ำตาล refine มี Enzyme ตกค้างหรือไม่

เอนไซม์สามารถใช้ในระบบน้ำตาล refine ได้แต่เนื่องจากสภาวะที่ค่อนข้างไม่เหมาะสมแต่การทำงานของเอนไซม์ในเรื่องของ Brix ที่ค่อนข้างสูงในการะบวนการผลิตและเวลาเร็วในการผลิตปริมาณเอนไซม์ที่ใช้อาจจะต้อง สูงตามไปด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณแป้งที่ต้องการจะลดลง ในกระบวนการ refine ควรจะเติมเอนไซม์ในขั้นตอน การละลายน้ำตาล การตรวจการตกค้างของเอนไซม์ดูคำตอบ ตามข้อที่ผ่านมา