บริการของเรา

บริการของเรา
  • งานบริการล้างระบบ
  • รับปรึกษาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย
  • รายการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
  • แพ็คเกจการวิเคราะห์น้ำ
  • น้ำยาทดสอบคุณภาพน้ำ
  • ออกแบบติดตั้งระบบน้ำ
รับปรึกษาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย

เนื่องจากบริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด มีประสบการณ์ด้านสารเคมีและเทคโนโลยีสำหรับระบบน้ำมายาวนาน ซึ่งบริษัทฯ มีทีมงานฝ่ายขาย นักเคมี และฝ่ายเทคนิคที่เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาระบบน้ำ

ทั้งนี้บริษัทฯ มีบุคคลากรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถให้คำปรึกษาและเซ็นรับรองสำหรับยื่นกรมโรงงานอุตสาหกรรม