เคมีช่วยเร่งการตกตะกอนเพื่อแยกชั้นของแข็งและของเหลว

สารโพลิเมอร์ที่ไม่มีประจุ

สารเร่งการตกตะกอนชนิดไม่มีประจุ มีค่าน้ำหนักโมเลกุลสูง

สารโพลิเมอร์ประจุบวก

สารเร่งการตกตะกอนชนิดประจุบวกมีค่าน้ำหนักโมเลกุลสูง ใช้ในการแยกของแข็งและของเหลวออกจากกันในระบบ

สารโพลิเมอร์ประจุลบ

โพลีเมอร์ประจุลบ มีค่าน้ำหนักโมเลกุลสูงและความเข้มของประจุในระดับสูง ช่วยเร่งการตกตะกอนของสารแขวนลอย