อุตสาหกรรมที่ให้บริการ

กลุ่มโรงพยาบาล

การพัฒนาสาธารณสุขของประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ […]

กลุ่มอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล

อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล เป็นอุตสาหกรรมเกษตรที่เติบโตในป […]

กลุ่มโรงแรม

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการขยายอย่างต่อเนื่อง […]

กลุ่มอาคารสำนักงาน, ศูนย์ประชุม, ศูนย์การค้า

ตลาดการเช่าสำนักงานยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะมีบ […]

กลุ่มเอทานอล

กลุ่มเอทานอล เอทานอล (Ethanol) หรือเอทิลแอลกอฮอลมีสูตรโ […]

กลุ่มโรงงานไฟฟ้า

กลุ่มโรงงานไฟฟ้า หม้อไอน้ำ (Boiler) ส่วนใหญ่จะเป็นชนิด  […]

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ในประเทศไทยมีโรงงานผลิตอาหารมากกว่ […]