บริการของเรา

บริการของเรา
  • งานบริการล้างระบบ
  • รับปรึกษาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย
  • รายการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
  • แพ็คเกจการวิเคราะห์น้ำ
  • น้ำยาทดสอบคุณภาพน้ำ
  • ออกแบบติดตั้งระบบน้ำ
น้ำยาทดสอบคุณภาพน้ำ
Item Chemical List Price (baht)
Alkalinity1. Phenolphthalein Indicator
2. Methyl Orange Indicator
3. 0.02 N. H2SO4 (F x 20)
4. 0.05 N. H2SO4 (F x 100)
Price Request
Chloride1. Potassium Chromate Indicator
2. 0.0705 N. AgNO3 (F x 100)
3. 0.0282 N. AgNO3 (F x 40)
4. 0.0141 N. AgNO3 (F x 20)
Price Request
Hardness1. Eriochrome Black T Indicator
2. Sodium Sulfide Solution
3. Ammonium Buffer Solution
4. EDTA Solution (F x 20)
Price Request
Ca-Hardness1. Hydroxylamine Hydrochloride
2. Potassium hydroxide
3. Potassium Cyanide
4. NaNa Indicator
Price Request
pH-Cl2Testkit1. OTO Solution
2. Phenol Red
Price Request