บริการของเรา

บริการของเรา
  • งานบริการล้างระบบ
  • รับปรึกษาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย
  • รายการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
  • แพ็คเกจการวิเคราะห์น้ำ
  • น้ำยาทดสอบคุณภาพน้ำ
  • ออกแบบติดตั้งระบบน้ำ
น้ำยาทดสอบคุณภาพน้ำ
ItemChemical ListSize (ml)Price (baht)
Alkalinity1. Phenolphthalein  Indicator50
500
1,000
Price Request
2. Methyl  Orange  Indicator50
500
1,000
Price Request
3. 0.02  N. H2SO4 ( F x 20 )1,000Price Request
4. 0.05  N. H2SO4 ( F x 100 )1,000Price Request
Chloride1. Potassium Chromate Indicator50
500
1,000
Price Request
2. 0.0705 N. AgNO3 ( F x 100 )1,000Price Request
3. 0.0282 N. AgNO3 ( F x 40)1,000Price Request
4. 0.0141 N. AgNO3 ( F x 20 )1,000Price Request
Hardness1. Eriochrome Black T Indicator50
500
1,000
Price Request
2. Sodium Sulfide Solution50
500
1,000
Price Request
3. Ammonium Buffer Solution50
500
1,000
Price Request
4. EDTA Solution ( F x 20 )1,000Price Request
Ca-Hardness1. Hydroxylamine Hydrochloride500
1,000
Price Request
2. Potassium  hydroxide500
1,000
Price Request
3. Potassium  Cyanide500
1,000
Price Request
4. NaNa  Indicator50Price Request
pH-Cl2Testkit1. OTO  Solution50
500
1,000
Price Request
2. Phenol Red50
500
1,000
Price Request