อุตสาหกรรมที่ให้บริการ

  • กลุ่มโรงแรม
  • กลุ่มโรงพยาบาล
  • กลุ่มอาคารสำนักงาน, ศูนย์ประชุม, ศูนย์การค้า
  • กลุ่มอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล
  • กลุ่มเอทานอล
  • กลุ่มโรงไฟฟ้า
  • กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
กลุ่มโรงพยาบาล

การพัฒนาสาธารณสุขของประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง มีโรงพยาบาลทั้งของรัฐบาลและของเอกชนอยู่ทั่วทุกภูมิภาคเพื่อทำการรักษาพยาบาลคนไข้ให้หายจากอาการเจ็บป่วย และมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์สู่ระดับสากล นอกจากการรักษาพยาบาลประชาชนคนไทยแล้ว รัฐบาลยังสนับสนุนโครงการ Medical Tourism ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวโดยมีการบริการทางการแพทย์เข้าร่วมด้วย

มีโรงพยาบาลหลายแห่งในประเทศไทยแสดงความชัดเจนที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวของไทยโดยมุ่งสู่ธุรกิจ Medical Tourism ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่านักท่องเที่ยวจะปลอดภัยหากเกิดการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุระหว่างใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย ในปี 2006 มีผู้ป่วยจากทั่วโลกเข้ามารับการรักษาโรคต่างๆรวมไปถึงโรคยากๆ ในประเทศไทยแล้วไม่ต่ำกว่า 1.4 ล้านคน

ระบบปรับสภาพน้ำที่มีใช้ในโรงพยาบาลจะประกอบด้วย

1. เครื่องกรองน้ำเพื่อปรับสภาพน้ำประปาหรือน้ำบาดาลก่อนนำไปใช้สำหรับระบบ Boiler และ Cooling

2. Boiler จะเป็น Package Boiler ขนาด 1-5 ตัน เพื่อผลิตไอน้ำและน้ำร้อนสำหรับงานซักรีดและครัว น้ำที่ป้อน Boiler จะถูกเติมเคมีภัณฑ์โดยใช้ Chemical Feeder เพื่อป้องกันตะกรันและการสึกกร่อนที่อาจเกิดขึ้นใน Boiler รวมถึงการควบคุมสภาพกรดด่างในท่อไอน้ำและท่อน้ำกลับ

3. Cooling Water System สำหรับ Central Air Condition จะประกอบด้วย Cooling Tower, Condenser และ Chilled water loop. น้ำที่ป้อน Cooling System จะถูกเติมเคมีภัณฑ์โดยใช้ Chemical Feeder เพื่อป้องกันตะกรันและการสึกกร่อน การป้องกันตระไคร่น้ำ และการเติมเคมีภัณฑ์เป็นครั้งคราวเพื่อป้องกันสนิมและการสึกกร่อนในระบบน้ำเย็น

4. Drinking Water การผลิตน้ำดื่มจะใช้เครื่องกรองละเอียดขนาดเล็กและฆ่าเชื้อโรคด้วยก๊าซโอโซน ตรวจวิเคราะห์ค่า Bacteria, Coliform และ Ecoli ให้อยู่ในมาตรฐานน้ำดื่ม

5. การบำบัดน้ำทิ้ง น้ำทิ้งจากโรงพยาบาลถือเป็น Domestic Waste ระบบบำบัดทำได้โดยการเลี้ยงตะกอน เติมอากาศและจุลินทรีย์ช่วยการย่อยสลายก่อนนำไปฆ่าเชื้อโรคและปล่อยทิ้ง ก่อนปล่อยทิ้งจะตรวจวิเคราะห์ค่า pH, BOD, SS, DS, Settle-able Solids , Sulfide, TKN, Oil & Grease ให้ถูกต้องตามมาตรฐานน้ำทิ้ง

6. งานบริการและการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อื่นๆ เช่น งานวิเคราะห์น้ำ วิเคราะห์เชื้อ Legionella งานล้างตะกรันใน Boiler และ Condenser งานฉีดล้าง Cooling Tower งานเปลี่ยนถ่ายสารกรอง งานวัด Combustion งานวัด Coupon test