บริการของเรา

บริการของเรา
  • งานบริการล้างระบบ
  • รับปรึกษาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย
  • รายการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
  • แพ็คเกจการวิเคราะห์น้ำ
  • น้ำยาทดสอบคุณภาพน้ำ
  • ออกแบบติดตั้งระบบน้ำ
แพ็คเกจการวิเคราะห์น้ำ

         บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด ยินดีเสนอการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของระบบต่างๆ ภายใต้มาตรฐาน มอก(กระทรวงอุตสาหกรรม) กระทรวงสาธารณสุข และกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในรูปแบบราคาพิเศษสุดประหยัด โดยจัดเป็นPackage ต่างๆ จำนวน 11 Set ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Set SampleParameterPrice
1Deep Well Water Color, Turbid, pH ,Conduct ,TDS ,P-alk.,M-alk.,TH, Cl, Fe, SO4
,Ca-H, Mn2+
Price Request
2Drinking Water Color ,Turbid ,pH ,Conduct ,TDS ,P-alk.,M-alk.,TH ,Cl ,Fe ,SO4, Ca-H ,Mn2+,TPC,Total Coliform ,E.coli.
Price Request
3Drinking Water
มอก.
Color ,Odor ,Turbid ,pH ,TH ,As ,Ba ,Cd ,Cl ,Cr ,Cu ,Fe ,Pb ,Mn ,
Hg ,NO3-N ,Phenols ,Se ,SO4,Zn ,F ,ABS ,CN ,TDS , Taste
Total Coliform ,E.coli. ,S. Aureus ,Salmonella ,C.perfringens
Price Request
4Drinking Water
สาธารณสุข
Color ,Odor ,Turbid ,pH ,TH ,As ,Ba ,Cd ,Cl ,Cr ,Cu ,Fe ,Pb ,Mn ,
Hg ,NO3-N ,Phenols ,Se ,SO4,Zn ,F ,ABS ,CN ,Ag , Al , TS ,
Total Coliform ,E.coli. ,S. Aureus ,Salmonella ,C.perfringens
Price Request
5Swimming Pool pH ,Cl2,Coliform ,E.Coli
Price Request
6Cooling Water TPC 1 point ,Legionella 3 points
Price Request
7Domestic Waste pH ,BOD ,SS ,TDS ,TKN ,G&O ,Sulfide ,Settleable Solids
Price Request
8ChemicalWaste pH ,BOD ,SS ,TDS ,G&O
Price Request
9ChemicalWastepH ,BOD ,COD ,SS ,TDS , G&O
Price Request
10ChemicalWastepH ,BOD ,COD ,SS ,TDS ,Heavy Metal 1 element
Price Request
11ChemicalWastepH ,BOD ,SS ,TDS ,COD ,As , Cu, Pb, Ni
Price Request