อุตสาหกรรมที่ให้บริการ

 • กลุ่มโรงแรม
 • กลุ่มโรงพยาบาล
 • กลุ่มอาคารสำนักงาน, ศูนย์ประชุม, ศูนย์การค้า
 • กลุ่มอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล
 • กลุ่มเอทานอล
 • กลุ่มโรงไฟฟ้า
 • กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
กลุ่มเอทานอล

กลุ่มเอทานอล

เอทานอล (Ethanol) หรือเอทิลแอลกอฮอลมีสูตรโมเลกุล CH3CH2OH สามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าได้หลายอย่างด้วยกัน ได้แก่ สินค้าที่ใช้รับประทานโดยตรงจำพวกเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลต่างๆ  อุตสาหกรรมสี   เครื่องสำอางค์  และเพื่อใช้ในทางการแพทย์เป็นต้น  สำหรับการใช้ Ethanol บริสุทธิ์ 99.5% เป็นพลังงานทดแทน จะใช้ เอทานอลผสมด้วยอัตรา 10% ในน้ำมันเบนซิลเพื่อผลิตเป็นแก๊ซโซฮอล

วัตถุดิบที่มีใช้ในการผลิตเอทานอลในประเทศไทย คือ กากน้ำตาลและมันสำปะหลัง

กากน้ำตาล 1 ตัน ผลิตเอทานอลได้ 260 ลิตร
มันสำปะหลัง 1 “ “ 180 “
ข้าวโพด 1 “ “ 400 “

การผลิตเอทานอล ทำได้จากขบวนการหมักน้ำตาลกลูโคลสเพื่อให้เกิดปฏิกริยาแตกตัวเป็นเอทานอล

C6H12O6    —->    2C2H5OH + 2CO2

ขบวนการหมักโดยเติมเชื้อยีสต์, สารอาหาร, ปรับ pH เรียกสารละลายน้ำตาลนี้ว่าน้ำแมช (MASH)
น้ำหมักที่ได้ออกมาเรียกว่าน้ำเบียร์ (Beer) และนำไปสู่ขบวนการกลั่นจนได้ 95%  Ethyl Alcohol นำไปผ่านขบวนการแยกน้ำและแอลกอฮอลในหอดูดซับแล้วจะได้  Ethanol บริสุทธิ์ 99.5%

ระบบปรับสภาพน้ำและการดูแลจะประกอบด้วย

 1. เครื่องกรองน้ำเพื่อปรับสภาพน้ำก่อนนำไปใช้สำหรับระบบBoiler , Cooling และ Process บางแห่งที่ใช้น้ำจากแม่น้ำจะมีการติดตั้งระบบตกตะกอนน้ำก่อนนำมากรองใช้งาน
 2. Boilerเพื่อผลิตไอน้ำและน้ำร้อน น้ำที่ป้อน Boiler จะถูกเติมเคมีภัณฑ์โดยใช้ Chemical Feeder เพื่อป้องกันตะกรันและการสึกกร่อนที่อาจเกิดขึ้นใน Boiler รวมถึงการควบคุมสภาพกรดด่างในท่อไอน้ำและท่อน้ำกลับ
 3. Cooling Water Systemจะประกอบด้วย Cooling Tower, Heat Exchanger. น้ำที่ป้อน Cooling System จะถูกเติมเคมีภัณฑ์โดยใช้ Chemical Feeder เพื่อป้องกันตะกรันและการสึกกร่อน การป้องกันตระไคร่น้ำ
 4. การบำบัดน้ำทิ้ง และ การตรวจวิเคราะห์ค่า pH, BOD, SS, DS, Settle-able Solids, Sulfide, TKN, Oil & Grease ให้ถูกต้องตามมาตรฐานน้ำทิ้ง