ผลิตภัณฑ์

สารโพลิเมอร์ที่ไม่มีประจุ

สารเร่งการตกตะกอนชนิดไม่มีประจุ มีค่าน้ำหนักโมเลกุลสูงใช้ในกระบวนการแยกของเหลวและของแข็งออกจากกันใช้กับเครื่องรีดตะกอนประเภทสารอนินทรีย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแยกตะกอนและคุณภาพน้ำทิ้ง

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ได้ที่หมายเลข 02-744-9911
Email :sales@tcesolutions.com